Om biblioteket

Vision:

 • Biblioteken i Sollentuna är demokratiska, öppna och tillgängliga bibliotek med fri tillgång till kultur, information och läsfrämjande aktiviteter.
 • Biblioteken lockar till läsning, språkutveckling och bildning. 
 • Biblioteken bidrar till kommunens utveckling genom att stärka litteraturens ställning samt överbrygga den digitala klyftan.
 • Sollentunaborna är stolta över sitt bibliotek!

""

Ny indelning av våra böcker

Nu inför vi ett nytt sätt att ordna våra böcker, med hjälp av färg och nya huvudområden. Ambitionen är att det ska bli lättare att hitta det du söker och även att upptäcka nya titlar inom ditt intresseområde. Vi har lånat systemet från Örnsköldsviks bibliotek men utvecklat och anpassat det.

Färg, rubrik och hylla

Våra faktaböcker är indelade i olika huvudområden med sin egen färg, rubrik och hylla. Varje titel är märkt med en etikett med områdets färg och rubrik. Vi har också märkt upp och placerat vår skönlitteratur för vuxna efter innehåll, till exempel Barndom, Krig och Nobelpris.

Ett bibliotek i taget

Sollentuna bibliotek är först med denna indelning. På vuxenavdelningen har vi målat våra hyllgavlar i respektive faktaområdes färg med förhoppningen att det ska bli lättare att hitta. Skönlitteraturen är samlad i en egen avdelning – ett rum i rummet.

Under 2016 och 2017 arbetar vi vidare med detta på Arena Edsberg och Arena Rotebro. Vi arbetar också med att den nya indelningen ska synas och kunna användas på vår webbplats. Detta kommer att ske stegvis under 2016 och 2017.

Bakgrund

Sedan 1921 har folkbiblioteken ställt upp sina titlar enligt det svenska systemet SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening). 2008 beslöt Kungliga biblioteket att gå över till det amerikanska systemet Dewey Decimalklassifikation (Dewey). Och ett par år senare valde de att lägga ner utvecklingen av SAB. Därför söker nu folkbiblioteken nya sätt att ordna böckerna på. Många följer i Kungliga bibliotekets spår och går över till Dewey. Här i Sollentuna har vi valt att försöka hitta ett sätt vi tror fyller våra användares behov bäst. Internt kallar vi den nya indelningen för Klartext.

Läs mer om den nya indelningen

 

Biblioteksplan

Biblioteksplanen är verksamhetens styrdokument. Den antas av kommunfullmäktige och förnyas ungefär var tredje år.

Ur biblioteksplanen: Biblioteken 2016

Biblioteken i Sollentuna 2016 är ett av Nordens viktigaste bibliotek. Ett självklart centrum i kulturkommunen Sollentuna, där mångfald, öppenhet och närhet präglar verksamheten.

Att besöka biblioteket är en upplevelse som överraskar.

 • Vi skapar mervärden kring informationstjänster och litteratur.
 • Vi är en självklar arena för opinionsbildning.
 • Vi är tidiga med det senaste vad gäller ny teknik och nya medieformat.
 • Engagerad och kunnig personal och medskapande användare utvecklar verksamheten tillsammans.
 • Vi är en av landets bästa arbetsplatser som attraherar, stimulerar och utvecklar medarbetare.

Folkbibliotekens satsningsområden

Satsningsområde 1 - Hitta boken

Nu inför vi ett nytt sätt att ordna våra böcker, med hjälp av färg och nya huvudområden. Ambitionen är att det ska bli lättare att hitta det du söker och även att upptäcka nya titlar inom ditt intresseområde. Vi har lånat systemet från Örnsköldsviks bibliotek men utvecklat och anpassat det. Våra faktaböcker är indelade i olika huvudområden med sin egen färg, rubrik och hylla. Vi har också märkt upp och placerat vår skönlitteratur för vuxna efter innehåll, till exempel Barndom, Krig och Nobelpris.

Förbättringen ska särskilt underlätta för de prioriterade grupperna barn och unga respektive personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är böcker om äldrevård som tidigare varit uppdelade mellan avdelningarna för vård, samhällsvetenskap och ekonomi, nu samlas på samma hylla.

Sollentuna bibliotek är först med denna indelning, som slutförs under 2016. Under 2016 och 2017 arbetar vi vidare med Arena Edsberg och Arena Rotebro. Vi arbetar också med att den nya indelningen ska synas och kunna användas på vår webbplats. 

Bakgrunden till den nya indelningen är att det gamla bibliotekssystemet SAB inte längre utvecklas. Folkbiblioteken i Sverige måste därför välja ett nytt sätt att dela in sina böcker och medier.

Satsningsområde 2 - Nationella minoritetsgrupper

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Som nämns i bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt dessa språkgrupper. I Sollentuna finns framför allt den sverigefinska gruppen representerad. Biblioteken i Sollentuna inför en strategi för att stärka dessa grupper i sitt språk och sin identitet. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda media på minoritetsspråken, utan även verksamhet utformad i samråd med målgrupperna. Biblioteken kan också sprida kunskap om vilka de nationella minoriteterna är och varför de har en särskild ställning i lagrummet.

Satsningsområde 3 - HBT-certifiering

Den 8 maj 2014 mottog Biblioteken i Sollentuna ett certifikat som bevis på att våra fyra bibliotek uppfyller kriterierna för RFSL:s hbt-certifiering. Det betyder att vi arbetar normkritiskt med diskrimineringsgrunderna i lagstiftningen för att synliggöra och inkludera hbt-personer i alla åldrar. Biblioteken i Sollentuna verkar för att skapa en plats där alla invånare och besökare skall känna sig trygga, bekräftade och inkluderade. Inför de kommande åren säkrar vi ett fortsatt arbete med alla diskrimineringsgrunder med särskilt fokus på de som berör hbt-personer.

Satsningsområde 4 - Samverkan med Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder en skrivarverkstad i samarbete med biblioteket från år 2015. De kommande åren kommer vi att öka samarbetet mellan folkbiblioteken och Kulturskolan, framför allt inom programverksamheten för de prioriterade målgrupperna barn och unga respektive personer med en funktionsnedsättning.

Satsningsområde 5 - Digitala biblioteket

Biblioteken i Sollentuna vill öka kunskapen om e-resurserna med syfte att sprida användningen.             E-resurser omfattar bland annat e-böcker, e-artiklar, databaser och webbplatser. E-böcker lånas med bibliotekskortet via bibliotekets katalog och är tillgängliga dygnet runt. E-böcker kan läsas på dator, mobiltelefon, surf- eller läsplatta. För webbens del finns större möjligheter att skapa en överskådlig struktur med innehåll anpassat till bibliotekets serviceutbud och de prioriterade målgrupperna. Det digitala biblioteket blir ett viktigt strategiskt redskap för att nå dessa användares behov. Biblioteken i Sollentuna kommer att höja ambitionen när det gäller de digitala delarna av verksamheten särskilt för den prioriterade målgruppen barn och unga.

Värdegrund

Extern värdegrund

 • Vi är engagerade och kunniga medarbetare som är öppna för nya tankar och idéer.
 • Vi arbetar demokratiskt, inkluderande och tillgängligt avseende bemötande, media och rum. Det betyder att vi har ett interkulturellt perspektiv med respekt för allas olikheter.
 • Vi arbetar läsfrämjande för alla åldrar och lägger en tidig grund för barn och ungas läs- och språkutveckling.
 • Vi delar med oss av vår kunskap och spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.

Intern värdegrund

 • Alla är lika mycket värda. Allas arbetsinsatser är lika viktiga.
 • Vi ser varandra och vi intresserar oss för varandras arbetsuppgifter.
 • Vi hjälps åt och när någon har för hög arbetsbelastning hjälper vi till.
 • Hälsan är alltid viktigast.
 • Vi sätter våga gemensamma intressen före individuella.
 • Vi sätter verksamhetens intressen över våra egna.
 • Vi tror att gemensamma prestationer når längre än enskilda.
 • Vi har tilltro till varandras kompetens och bedömningar.
 • Vi är öppna för kreativa lösningar och att testa och ändra.
 • Vi tillåter misstag och är öppna för att blotta dem för varandra.
 • Vi stöttar varandra när misstagen inträffar och firar framgångar tillsammans.
 • Vi anstränger oss för att samla ihop oss till ett tryggt klimat.
 • Vi anstränger oss för att vara tillåtande och för att välkomna idéer.

Organisation

Biblioteken i Sollentuna är en del av Kultur- och fritidskontoret. Politiskt lyder verksamheten under Kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har öppna sammanträden ungefär en gång i månaden.

 

Språk

Bibliotekslagen

I bibliotekslagen står vilka regler som ska gälla på Sveriges bibliotek. Bland annat säger lagen att all litteratur som erbjuds på biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektroniska böcker. Lagen säger också att alla kommuner måste ha biblioteksplaner.

Se bibliotekslagen (Riksdagens webbplats)

Mediepolicy

Enligt bibliotekslagen, SFS 2013:81, ska folkbibliotekens utbud präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteken i Sollentunas utbud utgår i hög grad från låntagarnas önskemål. Prioriterade grupper är barn och unga, människor med funktionsvariation och personer med annat modersmål än svenska. Bibliotekets medier ska spegla världen ur olika synvinklar, stimulera till läsning och lärande, samt främja jämställdhet och mångfald. Biblioteken i Sollentuna ska genom ett allsidigt och kvalitativt utbud bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter.

Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett ständigt pågående arbete med både det nya och det äldre materialet. Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och gallring. Biblioteken i Sollentuna har inget bevarandeuppdrag. Biblioteket står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i politiska, ideologiska och religiösa frågor. Kontroversiella och smala åsikter ska också ges utrymme. Biblioteket ska även tillhandahålla omdebatterade medier, bland annat för att kunna bidra till diskussioner, tolkningar och omtolkningar. Mediepolicyn tar särskilt fasta på bibliotekslagens följande paragrafer:

• §2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

• §6 Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

UNESCO

I UNESCOS folkbiblioteksmanifest står bland annat att folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur genom att:
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling

Läs hela manifestet

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00