Inköpsförslag

Inköpsförslag

Språk

Mediepolicy

Enligt bibliotekslagen, SFS 2013:81, ska folkbibliotekens utbud präglas av allsidighet och kvalitet.

Biblioteken i Sollentunas utbud utgår i hög grad från låntagarnas önskemål.

Prioriterade grupper är barn och unga, människor med funktionsvariation och personer med annat modersmål än svenska.

Bibliotekets medier ska spegla världen ur olika synvinklar, stimulera till läsning och lärande, samt främja jämställdhet och mångfald.

Biblioteken i Sollentuna ska genom ett allsidigt och kvalitativt utbud bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter.

Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett ständigt pågående arbete med både det nya och det äldre materialet.

Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och gallring.

Biblioteken i Sollentuna har inget bevarandeuppdrag.

Biblioteket står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i politiska, ideologiska och religiösa frågor.

Kontroversiella och smala åsikter ska också ges utrymme.

Biblioteket ska även tillhandahålla omdebatterade medier, bland annat för att kunna bidra till diskussioner, tolkningar och omtolkningar.

Mediepolicyn tar särskilt fasta på bibliotekslagens följande paragrafer:

• §2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

• §6 Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.