Sök

Om biblioteket

Om biblioteket

Vision

 • Biblioteken i Sollentuna är demokratiska, öppna och tillgängliga bibliotek med fri tillgång till kultur, information och läsfrämjande aktiviteter.
 • Biblioteken lockar till läsning, språkutveckling och bildning. 
 • Biblioteken bidrar till kommunens utveckling genom att stärka litteraturens ställning samt överbrygga den digitala klyftan.
 • Sollentunaborna är stolta över sitt bibliotek!

""

Biblioteksplan

Biblioteksplanen är verksamhetens styrdokument. Den antas av kommunfullmäktige. Gällande biblioteksplan är två-årig av två anledningar:

 1. Huvudbiblioteket kommer att flytta in i det renoverande kommunhuset 2022. Förutsättningarna för folkbiblioteket kommer därför att förändras.
 2. Sollentuna kommun vill ta ett större helhetsgrepp om bibliotekets roll i lokalsamhället. Detta gäller både folkbibliotekets och skolbibliotekens verksamhet.

Ur biblioteksplanen: Biblioteken 2020-2021

Inom ramen för folkbibliotekets verksamhet finns:

 • Sollentuna bibliotek (huvudbiblioteket), Sollentuna centrum
 • Arenabiblioteket i Edsberg
 • Arenabiblioteket i Rotebro
 • Boken kommer hem
 • Häktet
 • www.bibliotekenisollentuna.se

 

Biblioteken i Sollentuna är ett offentligt rum som är öppet på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ekonomi, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. I dagens samhälle har biblioteken en särskild funktion som kulturell mötesplats och demokratisk arena.

Biblioteken i Sollentuna riktar ett särskilt fokus mot barn och unga i den löpande verksamheten, i programverksamheten och i det digitala och analoga resurserna.

Biblioteken förmedlar litteratur, främjar läsning och är ett stöd för olika former av bildning och utbildning genom att vara en arena för människors fria kunskapssökande. Biblioteken tillhandahåller media på olika språk, och är en viktig mötesplats - till exempel på bibliotekens många språkcaféer.

Folkbibliotekens prioriterade områden

1:  Väcka läslust hos alla,  med fokus på barn och unga

Litteraturförmedling och läsfrämjande står i fokus på biblioteken genom den kunskap som medarbetarna innehar och förmedlar, och genom att tillhandahålla medier av olika slag. Enligt bibliotekslagen §8 ska folkbiblioteken änga särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Alla barn har rätt till sina språk och möjligheten att utveckla sina kulturella identiteter. På biblioteken ska barn och unga mötas av respekt av medarbetare som tar hänsyn till att det finns många olika familjekonstellationer, språk, kulturer och regioner; av ett rikt, varierat och aktuellt utbud av olika medier; av ett bibliotek som lägger grunden till det livslånga lärandet tillsammans med föräldrar, förskola och skola.

Nu inför vi ett nytt sätt att ordna våra böcker, med hjälp av färg och nya huvudområden. Ambitionen är att det ska bli lättare att hitta det du söker och även att upptäcka nya titlar inom ditt intresseområde. Vi har lånat systemet från Örnsköldsviks bibliotek men utvecklat och anpassat det. Våra faktaböcker är indelade i olika huvudområden med sin egen färg, rubrik och hylla. Vi har också märkt upp och placerat vår skönlitteratur för vuxna efter innehåll, till exempel Barndom, Krig och Nobelpris.

2:  Stärka flerspråkighet

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Som nämns i bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt dessa språkgrupper. I Sollentuna finns framför allt den sverigefinska gruppen representerad. Biblioteken i Sollentuna har en strategi för att stärka dessa grupper i sitt språk och sin identitet, bland annat genom att erbjuda media på minoritetsspråken.

Biblioteken i Sollentuna arbetar även aktivt med att stödja nya svenskars integration genom aktiviteter och ett varierat utbud av medier på många språk och nivåer.

3: Det digitala biblioteket

Biblioteken i Sollentuna vill öka kunskapen om e-resurser med syfte att sprida användningen. E-resurser omfattar e-böcker, e-ljudböcker, databaser, strömmad film och fritt tillgängligt internet. E-media lånas via bibliotekets katalog och är tillgängliga dygnet runt. Biblioteken i Sollentuna kommer att höja ambitionsnivån när det gäller de digitala delarna av verksamheten, särskilt för den prioriterade målgruppen barn och unga. 

På www.bibliotekenisollentuna.se finns en överskådlig struktur med innehåll anpassat till bibliotekets serviceutbud och de prioriterade målgrupperna. Det digitala biblioteket är ett viktigt strategiskt redskap för att nå dessa användares behov. 

Biblioteket följer noga utvecklingen inom biblioteksrelaterade system och tjänster, och ser stora förändringar i närtid.

4: Arena för folkbildning och information

Folkbiblioteken fungerar ofta som informationscentral och stöd för olika former av utbildning. Folkbiblioteken är en kulturinstitution med rötter i folkbildningen. Därigenom är folkbiblioteket en viktig aktör för skolans arbete och för informationsförsörjning till invånarna. Biblioteken i Sollentuna ska erbjuda ett mångfacetterat utbud och ge besökarna god service. Angelägenheten med verksamheten för invånarna är viktig att kontinuerligt utveckla och kommunicera. Genom attraktiva och tillgängliga biblioteksmiljöer ska fler invånare uppleva dess som inspirerande platser att söka sig till.

Biblioteken i Sollentuna vill arbeta för att förbättra servicen till invånarna och undersöker möjligheterna att på olika sätt öka tillgänglighetsgrad och trygghet. Ett strukturerat samarbete med kommunens kontaktcenter är en nödvändighet för att skapa tillgänglig samhällsinformation för kommunens invånare. Kontaktcenter kommer att finnas i huvudbibliotekets lokaler under perioden som Turebergshuset renoveras.

Värdegrund

Extern värdegrund

 • Vi är engagerade och kunniga medarbetare som är öppna för nya tankar och idéer.
 • Vi arbetar demokratiskt, inkluderande och tillgängligt avseende bemötande, media och rum. Det betyder att vi har ett interkulturellt perspektiv med respekt för allas olikheter.
 • Vi arbetar läsfrämjande för alla åldrar och lägger en tidig grund för barn och ungas läs- och språkutveckling.
 • Vi delar med oss av vår kunskap och spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.

Intern värdegrund

 • Alla är lika mycket värda. Allas arbetsinsatser är lika viktiga.
 • Vi ser varandra och vi intresserar oss för varandras arbetsuppgifter.
 • Vi hjälps åt och när någon har för hög arbetsbelastning hjälper vi till.
 • Hälsan är alltid viktigast.
 • Vi sätter våga gemensamma intressen före individuella.
 • Vi sätter verksamhetens intressen över våra egna.
 • Vi tror att gemensamma prestationer når längre än enskilda.
 • Vi har tilltro till varandras kompetens och bedömningar.
 • Vi är öppna för kreativa lösningar och att testa och ändra.
 • Vi tillåter misstag och är öppna för att blotta dem för varandra.
 • Vi stöttar varandra när misstagen inträffar och firar framgångar tillsammans.
 • Vi anstränger oss för att samla ihop oss till ett tryggt klimat.
 • Vi anstränger oss för att vara tillåtande och för att välkomna idéer.

Organisation

Biblioteken i Sollentuna är en del av Kultur- och fritidskontoret. Politiskt lyder verksamheten under Kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har öppna sammanträden ungefär en gång i månaden.

Inköpspolicy

Enligt bibliotekslagen, SFS 2013:81, ska folkbibliotekens utbud präglas av allsidighet och kvalitet.

Biblioteken i Sollentunas utbud utgår i hög grad från låntagarnas önskemål.

Prioriterade grupper är barn och unga, människor med funktionsvariation och personer med annat modersmål än svenska.

Bibliotekets medier ska spegla världen ur olika synvinklar, stimulera till läsning och lärande, samt främja jämställdhet och mångfald.

Biblioteken i Sollentuna ska genom ett allsidigt och kvalitativt utbud bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter.

Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett ständigt pågående arbete med både det nya och det äldre materialet.

Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och gallring.

Biblioteken i Sollentuna har inget bevarandeuppdrag.

Biblioteket står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i politiska, ideologiska och religiösa frågor.

Kontroversiella och smala åsikter ska också ges utrymme.

Biblioteket ska även tillhandahålla omdebatterade medier, bland annat för att kunna bidra till diskussioner, tolkningar och omtolkningar.

Mediepolicyn tar särskilt fasta på bibliotekslagens följande paragrafer:

• §2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

• §6 Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Bibliotekslagen

I bibliotekslagen står vilka regler som ska gälla på Sveriges bibliotek. Bland annat säger lagen att all litteratur som erbjuds på biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektroniska böcker. Lagen säger också att alla kommuner måste ha biblioteksplaner.

Se bibliotekslagen (Riksdagens webbplats)

Unescos manifest

I UNESCOS folkbiblioteksmanifest står bland annat att folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur genom att:
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling

Läs hela manifestet

Språk